Hoppa till sidans innehåll

Lagen


Elitserielagens uppställning till match kan ske med som mest 14 spelare. Om det är fler än 12 måste det vara 2 stycken liberos. Fyra ledare kan ackrediteras i eScoresheet vid match. 

REPRESENTATION
Alla spelare som deltar i Elitseriens olika delar ska vara ackrediterade för att få delta, vilket benämns som spelklar.

• Licens
• Ev övergång från annan Svensk förening
• ITC för spelare med annat moderförbund än Sverige
• I förekommande fall ska spelare ha arbetstillstånd via Migrationsverket.
• Spelarkontrakt


LICENS
Alla spelare ska ha licens och licensen gäller kalenderår. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring.

Spelare med licens ligger publikt på webben, i systemet profixio under rubriken ”spelklarlista”. Spelare som byter förening får genom övergången sin licens i den nya föreningen. Avgiften för licensen ingår i övergångsavgiften.

Nya medlemmar registreras i medlemsregistret i Idrottonline. Gäller även spelare som kommer via övergång till föreningen. För personer utan svenskt personnummer ska man därutöver även skriva in födelsenummer och bocka i ”utländsk medborgare” samt välja nationalitet från en dropplista. Notera att även e-postadress och telefonnummer läggs in på respektive person i Idrottonline. Kolla gärna igenom e-postadresserna minst en gång per säsong och ändra de felaktiga.

Registrera sedan licenserna i profixio där föreningen har sin egen inloggning. Observera att person som läggs in i Idrottonline förs över till profixio med automatik en gång per timme.


NATIONELL ÖVERGÅNG
Alla nationella övergångar görs i profixio.
Elitserielagens spelare vars kontrakt har gått ut är fria att välja förening. Spelar hen kvar ska kontraktet förlängas. Ska spelaren spela i en annan förening ska övergång göras, via en enpartsövergång. Den nya föreningen behöver bara invänta förbundets godkännande av övergången. Spelare som tar studenten på Riksidrottsgymnasiet går till ny förening på samma sätt som spelare under kontrakt.

När spelare som inte tidigare haft kontrakt ska ta klivet upp i Elitserien har den tidigare föreningen förhandlingsrätten. Då används den typ som heter tvåpartsövergång. Den tidigare föreningen ska godkänna övergången och därefter är det förbundet som verkställer genom sitt godkännande, och spelaren faller då ut på spelklarlistan.

Övergångsfönstret för spelare till Elitserien stängs den 15 december.


KONTRAKT
Föreningen ska registrera kontrakt hos förbundet på samtliga spelare som deltar i Elitserien, vilket innebär grundserien, Grand Prix, Play Off/Play Off In och SM-slutspelet.

Vid turneringar behöver föreningen inte ha registrerade kontrakt. Uppgifter om kontraktens slutdatum och ”låsta sexaspelare” registreras. När förbundet har aktiverat registreringen faller spelaren ut på spelklarlistan. En förutsättning är att spelaren har licens i föreningen innan kontrakt kan registreras. Hela processen sker i profixio. I samband med registreringen läggs den i övrigt kravställd spelardata in, se kapitlet ”spelklarhet”.

Lagens spelare visualiseras på ”elitseriewebben” och enbart spelklara spelare ligger ute.

Notera att det i profixio visas det officiella slutdatumet på spelarens kontrakt medan det på elitseriewebben enbart är den innevarande säsongen som visas.


KONTRAKTS AVSLUTANDE I FÖRTID
Avslutas en spelares kontrakt under säsong ska föreningen avsluta kontraktet i profixio samt i WCM. Därutöver informerad tävlingsledningen via mail till This is a mailto link.


LÅN AV SPELARE
Inom Svensk volleyboll kan man låna en spelare från annan förening. Ett lag kan ha ett överskott av en spelartyp medan en annan förening inte har tillräckligt i sin trupp. Yngre spelare kanske kan få speltid genom att lånas ut och på så sätt få en snabbare utvecklingskurva.

Ett lån kan tecknas mellan två föreningar till och med 31 januari. Spelaren återgår till sin ordinarie förening 30 april eller tidigare. Kortaste tidperiod för ett lån är 2 månader. Spelare ur den låsta sexan kan inte lånas ut.

Föreningarna skriver ett avtal om överenskommelsen och skickar till This is a mailto link. Dessutom görs en enpartsövergång både när spelaren går till respektive ifrån sin låneförening. En spelare kan enbart lånas ut vid ett tillfälle under en och samma säsong.

Avgiften är 1000 kronor och faktureras den förening som lånar spelaren. Avgiften faktureras i samband med att spelklarhet lämnas i den förening som lånat spelaren.

UTBILDNINGSBIDRAG
Föreningen ska betala en avgift i samband med att man värvat en ung spelare från annan förening. Utbildningsbidraget är uppdelat i en utbildningsdel och en ersättningsdel. Utbildningsdelen är sex säsonger medan ersättningen utgår under fem säsonger.


Utbildningsår
Från och med: när spelaren är 14 år det år som säsongen avslutas.
Till och med: när spelaren är 19 år det år som säsongen avslutas.

Säsongen 2019/20 inberäknas spelare födda 2001 till och med 2006.


Ersättningsår
Maximalt kan det bli fem ersättningsår och det som avses är att föreningar som utbildat spelarna får ersättning av Elitserieklubbarna.

Föreningarnas rätt till ersättning gäller från det år då spelaren fyller 20 år det år som säsongen avslutas.

Föreningarnas rätt till ersättning avslutas det år då spelaren fyller 24 år det år som säsongen avslutas. Säsongen 2019/20 inberäknas spelare födda 1996 till och med 2000.


Utbildningsbidragets storlek
Utbildningsbidraget är satt till 4 000 kr / spelare / utbildningsår. Totalt kan en spelares utbildningsbidrag ersättning bli 24 000 kr (6 år x 4 000 kr) som betalas ut med 4 800 kr per säsong. Slutar spelaren upphör Elitserieföreningens ansvar för att betala för utbildningsåren.

Förbundet går igenom vilka spelare som bytt förening och registrerar alla som gör debut i Elitserien. Detta görs i mars/april och skickas ut till klubbarna för största möjliga transparens. Förbundet ombesörjer även alla ekonomiska transaktioner senast under maj månad via debet resp kreditfakturering.

Systemet är nytt för 2019/20 vilket innebär att spelare ”i det tidigare systemet” ligger kvar med de tidigare beloppen och fasas ut allt eftersom.

Det tidigare systemet
Bidraget är knutet till spelaren och följer med spelaren under tre säsonger. Uppdelningen är 4/10 säsong ett, 4/10 säsong två och 2/10 säsong tre. 1/10 motsvarar 1000 kronor. Byter spelaren förening följer bidraget med spelaren. På liknande sätt pausar bidraget om spelaren gör speluppehåll under en säsong. Om spelaren varit aktiv i flera föreningar fördelas bidraget proportionerligt.


LÅST SEXA
Föreningen ska innan serien startar med minst fem dagars framförhållning, markera i profixio vilka spelare som tillhör startsexan. Dessa spelare har inte rätten att spela i föreningens reservlag. Gäller samtliga klubbar i Elitserien med tanke på att spelare som ingår i låsta sexan inte kan lånas ut.

Ansvar ligger på föreningen att uppdatera den låsta sexan under säsongen.

Ungdomsspelare behöver inte låsas. De har rätten att spela i ungdomssammanhang och/eller reservlag oavsett om de tillhör startuppställningen eller inte.

Begränsningar i rotationen
Lag i Elitserien och i kval till Elitserien måste ha minst tre spelare med svenskt medborgarskap på spelplanen.

INTERNATIONELL SPELARE

MEDBORGARE UTANFÖR EU
Personer som har medborgarskap utanför EU ska ha beslut om uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd. Ansökan görs hos Migrationsverket.
Idrottsavtalet mellan Migrationsverket och Riksidrottsförbundet
Migrationsverket beslutar om uppehålls- och arbetstillstånd efter rekommendation av Riksidrottsförbundet, vilket är reglerat i avtal mellan dessa parter. Föreningen behöver inte kontakta Riksidrottsförbundet men måste ha insikten att processen tar lång tid då flera instanser är involverade.

Vid ansökan till Migrationsverket ska kontraktet mellan spelaren och föreningen bifogas.

Skatteverket ska alltid underrättas i samband med att spelare har arbetstillstånd med ändamålet att spela volleyboll. ”Underrättelse - anställning av utlänning” heter blanketten som ska användas.

En kopia på uppehålls- och/eller arbetstillstånd ska alltid skickas till förbundet innan spelklarhet ges.

Holiday Visa
Det finns speciella regler för medborgare från vissa länder, s k Holiday Visa. Dessa länder, exakt vilka länder som avses finns det information om på Migrationsverkets hemsida, har slutit avtal med Sverige och ger personer mellan 18-30 år möjlighet att vistas i Sverige i upp till ett år och att arbeta under tiden. Arbetet ska vara tillfälligt och de behöver inte ha något erbjudande om arbete när de ansöker om tillstånd utan de kan söka arbete efter att ha kommit till Sverige. Förutsättningar är att personen i fråga har ett giltigt pass, har pengar för att försörja sig under den första tiden (minst 15 000 kr), ha en returbiljett eller tillräckligt med pengar för att kunna köpa en. Notera krav om en giltig sjukvårdsförsäkring. Holiday Visa syftar till främja närmare samarbete mellan länderna och personer med ett tillstånd på dessa grunder kan resa till Sverige (vistas max 1 år) och har rätt att arbeta under vistelsen.

En kopia på uppehålls- och/eller arbetstillstånd ska alltid skickas till förbundet innan spelklarhet ges.

MEDBORGARE i SCHWEIZ
Ska ansöka om uppehållstillstånd.

EU MEDBORGARE
En EU-medborgare har rätt att bo i ett annat EU-land än hemlandet om hen uppfyller uppehållsrätten genom arbete, studier eller med tillräckliga medel. I Sverige räcker det att folkbokföra sig hos Skatteverket. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt.


NORDISKA MEDBORGARE
Medborgare i Norden kan använda sig av två olika regelsystem; Nordisk överenskommelse eller EU-regler (se EU MEDBORGARE). De nordiska länderna har en överenskommelse om att de nordiska medborgarna har rätt att bo i vilket nordiskt land som helst utan uppehållstillstånd.

INTERNATIONELL ÖVERGÅNG
Alla spelare med annan nationalitet och/eller annat moderförbund ska ha en giltig internationell transfer (ITC) för att få spelklarhet för spel i Elitserien. ITC görs i FIVBs VIS-system. Inga undantag från ITC finns. Observera att detta innebär att spelare som bor och lever i Sverige samt blivit Svenska medborgare fortfarande har kvar sitt moderförbund ”federation of origin” och därmed ska ITC-processen fortgå år efter år.

All hantering av internationell transfer sker i VIS-systemet. Föreningen har en egen inloggning och det är en hel del steg att ta. Det är flera instanser som ska ge sitt godkännande,
• Spelaren
• Spelarens nationsförbund
• I vissa fall spelarens förening i annat land
• Den svenska föreningen
• Svenska Volleybollförbundet
• CEV eller FIVB (beroende på vilket nationsförbund spelaren tillhör).

Från början är spelaren gul i VIS. När spelaren har gjort sitt går ut ett mail ut till samtliga varpå processen startar för övriga instanser.

När spelaren är klar till 100 % (grön i VIS) går det ut ett mail som bekräftar att processen är klar.

SPELARE FRÅN EUROPA, CEV
CEV har beslutat att alla europeiska spelare ska registreras som ”No international rights” vilket innebär att ingen administrativ avgift tas ut av CEV.

SPELARE SOM KOMMER FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPA, FIVB
Transferavgifter får, av nationsförbund eller utländska klubbar, enbart tas ut om den svenska föreningen deltar i internationella tävlingar. Innebär i dessa fall att det enbart är den i Ekonomiska bestämmelserna beslutade avgiften för hantering av transfers i VIS systemet som utgår för denna kategori av spelare, se ”Avgifter”.

Här finns manualen! I ”Transfers-Area/Process.aspx” finns värdefull information inklusive hur man räknar ut kostnader med mera.

FIVB ELECTRONIC INTERNATIONAL TRANSFER PROCEDURE

UTLÄNDSKA SPELARE MED DUBBLA MEDBORGARSKAP
Om en spelare har dubbla medborgarskap (två pass från olika länder) används det medborgarskap som spelaren är inlagd som i VIS-systemet. ”Federation of origin” är begreppet som används. Transfers ska göras även för svenska medborgare som har ett annat ”Federation of origin” än Sverige.

SVENSKA MEDBORGARE MED ANNAT "FEDERATION OF ORIGIN"
För spelare som kommit till Sverige från annat nationsförbund och blivit kvar samt blivit Svensk medborgare gäller att denne alltid räknas som Svensk på planen men att en ITC ska göras inför varje säsong. 

AVGIFTER
Även Svenska Volleybollförbundet tar ut avgifter för hanteringen av transfer för internationella spelare. Dessa avgifter faktureras löpande i efterhand.

Alla transfers som går via VIS-systemet, oavsett typ, kostar 1000 SEK per transfer.

LICENS
Samma krav som svenska spelare.

KONTRAKT
Samma krav som svenska spelare.

FÖRSÄKRING
Spelare som kommer genom VIS-systemet omfattas av Svenska Volleybollförbundets olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen gäller till, från och under träning och match. Se mer under volleyboll.se.

Personer som är folkbokförda i Sverige och har ett svenskt personnummer har rätt till de sjukvårds- och sociala förmåner som finns.

Föreningen ansvarar för att övriga spelare har ett försäkringsskydd som täcker allt annat. Observera särskilt behovet av en heltäckande sjukvårdskostnadsförsäkring Samt att den som inte är bosatt och folkbokförd. i Sverige enbart kan få ersättning upp till högkostnadsskyddet. Ingen ersättning lämnas för ekonomisk invaliditet eller dödsfall

BEGRÄNSNINGAR AV REPRESENTATION
Spelare med internationell transfer får inte användas i föreningens reservlag, lånas ut eller via samarbetsavtal spela i lägre division. Föreningen kan inte heller använda spelare med internationell transfer i spel vid kval till SM eller SM-slutspel i någon ungdomsklass.

SPELKLARHET

Först när samtliga delar är klara kan spelklarhet för spel i Elitserien medges:
1. Beslut av Migrationsverket i de fall det behövs
2. 100 % grönt i VIS i de fall det behövs
3. Licens
4. Att kontraktet är registrerat, minst senast arbetsdagen före match

Därutöver ska spelardata lämnas;
1 Längd
2 Räckhöjd
3 Spikehöjd
4 Spelarroll (enbart en roll/spelare)
5 Tröjnummer (varje spelare ska ha en unik siffra)
6 Moderförening och/eller moderförbund
7 Porträttfotografi, högst 2 MB
Punkt 1-6 läggs in i profixio medan foton skickas till This is a mailto link.

Föreningen ska ha reglerat förfallna fakturor till Svenska Volleybollförbundet för att internationella spelarna ska erhålla spelklarhet.

Före grundseriestarten
- en vecka innan seriestarten.

Före att transferfönstret stängs den 31 januari:
- 25 januari.

Före slutspelet
- en vecka innan sista omgången av grundserien.

MATCHDRÄKTER

Matchdräkterna har stort värde för klubben och för hela Svensk volleyboll. Dräkterna är ett sätt att skapa identitet och stärka klubbens varumärke. Kring matchdräkterna finns ett regelverk som ska följas.

DRÄKTERNA
Varje förening ska ha två uppsättningar matchdräkter i olika färger; ett hemmaställ och ett bortaställ.

Färgen på dräkterna ska vara enhetlig inom laget. Undantag är liberospelarna som ska ha avvikande färg på tröjorna från övriga spelare. Enklast för föreningen är att använda bortaställets tröja på liberon när hemmastället används och vice versa.

Innan säsongen går igång ska lagen skicka in uppgifter om färg på matchtröja och matchbyxa på båda ställen inklusive liberos matchställ både hemma och borta, både tröjfärg och byxfärg. Görs till This is a mailto link.

Vid match ska lagen spela i olika färger på sina dräkter. Hemmalaget väljer medan bortalaget anpassar sig. Hemmalaget ska i samband med kallelsen till match meddela bortalaget vilken tröjfärg som man avser att spela i.

Dräkterna styrs i enlighet med regelboken och där framgår att spelarnas klädsel ska bestå av tröja, kortbyxa, strumpor och skor. Allt ska vara rent och helt.

Strumpornas enhetlighet omfattar både färg och längd. I Elitserien är det lagets image som står på spel snarare än att följa regelboken fullt ut.

SIFFRORNA
Det ska vara siffror både fram och bak på samtliga tröjor inklusive liberotröjorna.

Minimimåtten på siffrorna: Tröjans framsida minst 15 cm och minst 20 cm på ryggen. Samtliga siffror ska vara minst 2 cm breda, centrerade och synas i kontrasterande färger i förhållande till tröjans färg. De siffror som får användas är 1-20.

Det är möjligt att ansöka om dispens för att använda en annan högre siffra. Medges dispens ingår det i beslutet att laget ska ha med sig en egen bytesspade med aktuellt nummer.
Rekommenderat är att även ha siffror på höger byxben, eftersom det är ett krav vid internationellt spel.

LAGKAPTEN
För internationellt spel är det ett krav att med ett band som visar vilken av spelarna som är lagkapten. Rekommendationen är att din förening gör samma sak för spel i Elitserien. Sätt bandet, 8x2 cm, centrerat under siffran på framsidan av tröjan. Bandet ska vara i samma färg som siffran.

SPONSORER OCH LOGOTYPER
Föreningens sponsorer ska förstås finnas med på matchkläderna. Politiska budskap ska undvikas, liksom att företag som förknippas med oetisk verksamhet inte ska synas. Om du är osäker på var gränsen går, kontakta förbundet. Reklam på matchdräkten ska placeras så att siffrorna syns.

Logotypen för Svensk volleyboll ska vara applicerad på samtliga matchtröjor. Alla elitserielag beställer dessa från Basesport AB, Svensk volleybolls samarbetspartner, This is a mailto link. Lagen ansvarar själva för att logotypen finns på tröjorna innan grundserien startar. Det finns olika placeringsalternativ för Svensk volleybolls logotyp:

1. Centrerad på bröstet, ovanför siffran
2. Vänster eller höger bröst

Om ovan alternativ inte är möjliga kontaktar du förbundet för att se över möjligheten till alternativ placering. Svensk volleybolls logotyp på blå platta appliceras på ljus bakgrund. Logotypen på vit platta appliceras på mörk bakgrund.
Innan matchtröjan trycks ska skiss över placering av Svensk volleybolls logotyp skickas till This is a mailto link. Själva trycket gör föreningen efter godkännandet.

SKYDD
Används knäskydd är det lämpligt att alla i laget har samma skydd i samma färg.

När det gäller övriga skydd som spelaren har på sig under matchstället, ska färgen överensstämma med matchdräkten. Alternativt är svart eller vitt ok. Ska vara så diskret som möjligt och enhetligt inom laget.

ÖVRIGT
Stärk gärna föreningens varumärke genom enhetlighet i övrig klädsel. Exempelvis kan alla ha samma färg på skosnören, knäskydd, hårsnoddar och dylikt.

Uppdaterad: 08 MAJ 2019 14:10 Skribent: Svensk volleyboll
Epost: Adressen Gömd

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje


 VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info