Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser 2014


 

§ 1 Officiell tävling

Officiell tävling är tävlingar som sanktionerats av Internationella Volleybollförbundet eller av dess tillhörande förbund, Svenska Volleybollförbundet, distrikt eller av medlemsföreningar.

 

§ 2 Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamheten omfattar rankinggrundande tävlingar med licenskrav för seniorer, veteraner och ungdomar. För seniorer med klasserna Damer, Herrar och Mixed. För Veteraner och Ungdomar dessutom i olika åldersklasser. Medlemsföreningar arrangerar tävlingar och sanktion ska alltid beviljas av Svenska Volleybollförbundet.

Medlemsförening eller distrikt kan ansöka om sanktion för att arrangera tävlingar för icke licensierade spelare.

 

§ 3 Distriktens tävlingsverksamhet

Distriktens tävlingsverksamhet omfattar Distriktsmästerskap för seniorer, veteraner och ungdomar. För seniorer med klasserna damer, herrar och mixed. För veteraner och ungdomar dessutom i olika åldersklasser. Förutom Distriktsmästerskap kan distrikten arrangera tävlingar som är öppna bara inom det egna distriktet utan att ansöka om sanktion hos Svenska Volleybollförbundet.

 

§ 4 Åldersklasser

Seniorer

S

Det år spelaren fyller 21

Barn/Ungdom

U21

Till och med det år spelaren fyller 20

U19

Till och med det år spelaren fyller 18

U17

Till och med det år spelaren fyller 16

U15

Till och med det år spelaren fyller 14

U13

Till och med det år spelaren fyller 12

U11

Till och med det år spelaren fyller 10

Veteraner

35+

Det år som spelaren fyller 36

40+

Det år som spelaren fyller 41

45+

Det år som spelaren fyller 46

50+

Det år som spelaren fyller 51

55+

Det år som spelaren fyller 56

60+

Det år som spelaren fyller 61

65+

Det år som spelaren fyller 66

Man har alltid rätt att spela i den/de åldersklasser man har åldern inne för. I ungdomssammanhang kan man spela i äldre klasser och i veteransammanhang i yngre. Oavsett ålder kan man spela i seniorklass.

 

§ 5 Tävlingsklasser

De olika klasserna är damer, herrar respektive mixed. I ungdomsklasserna, med undantag för U21 anges det flickor, pojkar och ungdomsmixed. 

 

§ 6 Sanktion

Tillstånd för att arrangera en officiell tävling, sanktion, ges av Svenska Volleybollförbundet. Undantag är tävlingar som enbart riktar sig mot lag inom ett distrikt som då sanktioneras av distrikten i fråga. Sanktion kan sökas av medlemsförening som har fullgjort sina skyldigheter samt är skuldfri gentemot Svenska Volleybollförbundet.

Sanktionsansökan görs genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller och ska innehålla de uppgifter som Svenska Volleybollförbundet kräver.

Sanktion för rankinggrundande och internationella tävlingar ska sökas vid det tillfälle som kommunicerats inför respektive säsong. Sanktionsansökningar kan beviljas även efter detta datum men då till dubbel avgift.

För tävlingar som inte är rankinggrundande söks sanktion innan tävlingen startas.

För tävlingar som ställs in men inte meddelats närmaste vardag innan tävlingstillfället utgår det en avgift enligt ekonomiska bestämmelserna.

För landskamper och internationella tävlingar ska avtal tecknas med SVEAB/Svenska Volleybollförbundet. Avtal ska även tecknas i andra fall då Svenska Volleybollförbundet så kräver.

Avgiften faktureras av Svenska Volleybollförbundet enligt ekonomiska bestämmelser.

Om en tävling genomförs utan sanktion uttas en avgift enligt ekonomiska bestämmelser.

 

§ 7 Licens

Licens krävs för spel i rankinggrundande tävlingar, internationella tävlingar samt DM.

Licens kan bara registreras i föreningar som är medlemmar i Svenska Volleybollförbundet. Licensen är personlig och gäller från registreringsdatumet till och med 31 december.

Om spelaren inte fullgjort sina skyldigheter mot det internationella, europeiska eller Svenska Volleybollförbundet kan sanktioner utfärdas.

Licenskostnader regleras i de ekonomiska bestämmelserna.

Licensiering

Föreningarna licensierar sina spelare genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller. Föreningen ansvarar för att spelaren uppfyller kraven för licensiering. Alla licenserade spelare publiceras på spelklarlista på hemsida.

Arrangören kan ta in spelare utan licens i tävlingen.

De rankingpoäng som spelaren tagit i mellanperioden mellan tävlingstillfället och att licensen är klar faller ut efter att spelaren hamnat på spelklarlista.

 

§ 8 Representation

En spelare representerar den förening som spelaren löser licens för under hela säsongen, från licensiering t o m 31 december.

 

§ 9 Övergång

Spelare kan byta förening. Övergången mellan föreningarna görs i det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller, kostnad enligt ekonomiska bestämmelserna. 

 

§ 10 Försäkring

Spelare deltar på egen risk vid såväl träning som tävling. Samtliga spelare med licens
samt de som försäkringsvillkoren omfattar är försäkrade.

 

§ 11 Dopning

Samtliga spelare som deltar i någon form av verksamhet inom Svenska Volleybollförbundet förbinder sig att följa de av Riksidrottsförbundet utfärdade dopningsbestämmelserna (www.rf.se). Det åligger deltagaren att själv förvissa sig om innehållet i dessa bestämmelser.

 

§ 12 Anmälan till tävlingar

Anmälan till rankinggrundande tävlingar sker genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller.

Anmälningsavgifter

Nivån på avgiften fastställs av arrangören med maxgräns på 400 kr för Open och 500 kr för Challenger.

Anmälningstider

Deadline för anmälan på Challengernivå är måndag innan tävlingen kl 23.59 medan det på Opennivå är onsdag innan tävling kl 23.59. Anmälan för Swedish Beach Tour är söndag kl 23.59 helgen innan aktuell deltävling.

Korrekt anmälan

Enbart de lag som består av två spelare när anmälningstiden gått ut är korrekt anmält.

Giltig anmälan

Anmälan är giltig efter att betalningen är gjord. Arrangerande förening har rätt att ta ur lag ur startfältet som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter. 

Dubbla anmälningar

Det är inte tillåtet att anmäla sig till flera parallella tävlingar på samma nivå. För Open gäller på samma dag.

Lag som inte följer detta riskerar att bli uteslutna ur startfältet på de aktuella tävlingarna där arrangerande förening äger beslutsrätten.

Korrekt avanmälan

Lag som anmält sig måste efter anmälningstidens utgång kunna uppvisa giltigt sjukintyg eller påvisa olycksfall eller allvarlig sjukdom bland de närmast anhöriga. Undantag för anmälda lag som avanmäler sig p. g. a. internationellt spel eller som kommit med på en högre nivå.

Avanmälan skall alltid ske till respektive arrangör omedelbart efter det att skälet för avanmälan uppstått.

Vid ogiltig avanmälan betalas anmälningsavgiften inte tillbaka.

Avanmälan är alltid giltig om den sker innan anmälningstidens utgång.

Efteranmälningar

Arrangören avgör om man kan ta emot anmälningar efter att anmälningstiden gått ut. Det är ett krav på att arrangören lägger in efteranmälningar i systemet så att de syns i anmälningslistan.

Lag som är anmälda innan anmälningstiden gått ut kan inte hamna utanför startfältet p g a att anmälningstiden förlängts.

 

§ 13 Deltagande i rankinggrundande tävlingar

Säsongen för rankinggrundande tävlingar sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Under en tävlingsvecka kan en spelare endast delta på en nivå; Swedish Beach Tour, Challenger eller Open. Det är möjligt för en spelare att delta i flera opentävlingar under samma tävlingsvecka. På övriga nivåer kan man enbart delta i en turnering per tävlingsvecka.

Undantag är från regeln är:

-          Ungdomstävlingar

-          Veterantävlingar

-          Mixedtävlingar

-          Internationella tävlingar

Spelare som deltar på fler nivåer mister de poäng som erövrats under aktuell tävlingsperiod.

Lag/spelare som bryter mot denna bestämmelse får inga poäng under aktuell Tävlingsperiod.

Vid anmälan till rankinggrundande tävling på Swedish Beach Tour, senior SM och Challengernivå gäller entrypoints för att komma in på tävlingarna. De 5 bästa resultaten från de senaste 10 tävlingsperioderna före aktuell tävlingsperiod räknas för lagets båda spelare.

Om flera lag ligger på samma entrypints vid anmälningstidens utgång för aktuell tävling används följande kriterier för att skilja dem åt

 

 1. Lag med högst Sverigeranking i aktuell tävling
 2. Lag som innehåller den spelare som har högst entrypoints poäng
 3. Lag som innehåller den spelare som har högst Sverigeranking poäng
 4. Lottning

 

På opennivå gäller enbart tiden för anmälan för att komma in i tävlingarna d v s att rankingpoäng/entrypoints har ingen betydelse för att komma med i startfältet på Open.

I arrangörens tävlingsinformation framgår hur många lag per klass som tävlingen som mest kan innehålla.

Laget har rätt att få anmälningsavgiften tillbaka om;

-          laget inte kvalificerat sig till den aktuella tävlingen

-          laget kommit med/fått plats i högre tävlingsnivå och i samband med 

           offentliggörandet omgående meddelat det till arrangören

-          laget gjort en korrekt avanmälan

Återbetalning av anmälningsavgiften ska ske senast 10 dagar efter genomförd tävling.

 

§ 14 Tävlingsformer

1. Övrig tävling

Officiella tävlingar med och utan licenskrav.

2. Open

Open är den lägsta nivån på rankinggrundande tävling. Tävlingarna spelas i tre klasser; dam, herr och mixed. I herr och damklassen finns det två nivåer, grön och svart. Den gröna nivån har en begränsning i form av ett maxantal rankingpoäng. Totalt får laget som mest ha 50 poäng. Tävlingarna spelas i gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodell.

Samtliga lag med entrypoints ska seedas i tävlingen enligt seedningsmall och övriga lag lottas in i tävlingen. Vid fulltecknad tävling gäller att lagen tas med i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”.

Vinnare av Svart Open har en garanterad plats på Challenger kommande tävlingsvecka. Totalt sett kan fyra Opensegrare omfattas av garantin. Vilka Open som genererar Challengerplats anges i samband med sanktionen. Garantiplatsen kan inte överlåtas på annat lag eller byte av partners. Om det vinnande laget inte anmält sig innan deadline för anmälan förloras platsen. Kvalplatsen är till en specificerad Challenger nästkommande helg och gäller under TP 4 - TP 14.

Resultaten från tävlingen ska läggas ut löpande under tävlingen via webb.

Omedelbart efter avslutad tävling ska arrangören skicka iväg slutresultaten på angivet sätt. Vid brister i rapporteringen utgår avgifter enligt ekonomiska bestämmelserna.

3. Challenger

Challenger är nivån mellan Open och Swedish Beach Tour. Spelas med dam- och herrklass och arrangören bjuder in 12 lag per klass.

Maximalt 2 Challenger per tävlingsklass per tävlingsvecka.

En tävlingsklass genomförs under en dag.

Tävlingarna spelas i form av gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodell.

I gruppspelet används ormen och ingen lottning sker, arrangören gör om seedningen om något lag inte kommer till spel.

Kvartsfinalerna lottas. Ettan från grupp 1 och 4 lottas mot tvåan från grupp 2/3. Ettan från grupp 2 och 3 lottas mot tvåan från grupp 1/4. Lottningen görs efter att gruppspelet är genomfört.

Samtliga lag ska seedas efter sina entrypoints enligt särskild seedningsmall.

Tävlingarna kan genomföras med färre lag än 12. Dispens kan sökas för spel med 16 lag över två dagar samt för avvikelser från det traditionella spelsättet.

Challenger är kvalificerande till Swedish Beach Tour, vinnande lag på respektive Challenger som inte själva kvalar in via entrypoints erhåller plats på Swedish Beach Tour. Garantiplatsen kan inte överlåtas på annat lag eller byte av partners. Om det vinnande laget inte anmält sig innan deadline för anmälan eller inte har bekräftat sin plats till This is a mailto link innan klockan 10 måndagen efter tävlingen förloras platsen.

 Resultaten från tävlingen ska läggas ut löpande under tävlingen via webb.

Omedelbart efter avslutad tävling ska arrangören skicka iväg slutresultaten på angivet sätt. Vid brister i rapporteringen utgår avgifter enligt ekonomiska bestämmelserna.

4. Swedish Beach Tour

Deltävlingar

Vid Swedish Beach Tour gäller förutom dessa bestämmelser även för touren särskilda bestämmelser.

Tävlingarna spelas i en dam- respektive herrklass med 8-32 deltagande lag per klass.

Deltagande spelare skall före tävling underteckna ett spelaravtal utformat av Svenska Volleybollförbundet/SVEAB

Spelform för deltävlingarna fastställs av Svenska Volleybollförbundet och regleras i de avtal som tecknas mellan Svenska Volleybollförbundet/SVEAB och arrangören.

I deltävlingarna får de högst rankade anmälda lagen, via entrypoints, delta med förbehåll för utdelning av finalgarantilag, wild cards, inbjudna lag och Challengervinnare.

Finalgaranti betyder att de lag som går till final vid en deltävling har en garanterad plats vid nästkommande deltävling. Garantiplatsen kan inte överlåtas på annat lag eller byte av partners. Om det vinnande laget inte anmält sig innan deadline för anmälan och inte har bekräftat sin plats till This is a mailto link innan klockan 10 måndagen efter tävlingen förloras platsen. Denna regel gäller ej för SM eller Tourfinalen

Laget på Swedish Beach Tour ska innehålla minst en svensk medborgare. Om laget består av enbart en svensk medborgare ska den andra spelaren vara en person med permanent uppehållstillstånd och svenskt personnummer.

Lagen seedas enligt entrypoints, se § 16.

Tourfinal

I Tourfinal, deltar normalt de 8 högst rankade anmälda lagen i respektive klass.

Kvalificeringen för Tourfinal går till som en vanlig deltävling så när som på att Challengervinnare inte kvalificerar sig och att finalgarantin inte gäller.

5 Ungdomstävlingar

Sanktionerade ungdomstävlingar är rankinggrundande. Tävlingarna spelas för flickor, pojkar resp mixed i de åldersklasser som arrangörsföreningen beviljats sanktion för. U15, U13 och U11 genomförs med tre spelare per lag. I U15, U13 och U11 har flickor rätt att delta i pojklag.

6 Veterantävlingar

Sanktionerade veterantävlingar är rankinggrundande. Tävlingarna spelas för damer, herrar resp. mixed i de åldersklasser som arrangörsföreningen beviljats sanktion för.

7 SM för seniorer

Herrar och damer

För att få delta i SM-slutspelet måste båda spelarna ha tagit rankingpoäng före slutspelet. Laget ska innehålla minst en svensk medborgare. Om laget består av enbart en svensk medborgare ska den andra spelaren vara en person med permanent uppehållstillstånd och svenskt personnummer.

32 dam och 32 damlag deltar varav 30 lag per tävlingsklass kvalificerar sig via entrypoints och finallagen från U21-SM tar plats 31 och 32. Om ett eller båda U21-lagen är kvalificerade genom entrypoints går den eller de platserna till lag via entrypoints.

Vid SM-slutspelet delas inga wild card ut.

Spelformen är gruppspel med tillhörande slutspel.

I gruppspelet används ormen för seedning och ingen lottning sker. I slutspelet ska åttondelsfinalerna lottas. Ettan från grupp 1, 4, 5 och 8 lottas mot tvåan från grupp 2, 3, 6 och 7. Motsvarande lottas ettan från grupp 2, 3, 6, 7 mot tvåan från grupp 1, 4, 5, 8. Lottningen görs efter att gruppspelet är genomfört.

Mixed

Antalet lag och spelform bestäms i samråd med arrangören. Spelformen är gruppspel med tillhörande cupspel.

8 Ungdoms-SM, U21, U19 och U17

Kvalificerande för U21, U19 och U17 är erhållna rankingpoäng i sanktionerade ungdomstävlingar. Därutöver är även rankingpoäng kvalificerande från:

För U19 och U17

Äldre ungdomsklasser samt seniortävlingar

För U21

Seniortävlingar

 

Till SM kvalificerar sig minst de 8 högst rankade lagen i respektive klass. Svenska Volleybollförbundet bestämmer, tillsammans med arrangören, om spelform och antal deltagande lag.

9 U15, U13 och U11

I U15 kvalificerar sig lag genom rankingpoäng från sanktionerade tävlingar. I U13 och U11 gäller ”först till kvarn” om antalet platser inte räcker till.

Tävlingen genomförs med 8 lag/tävlingsklass. Svenska Volleybollförbundet beslutar om spelform och ev annat antal deltagande lag.

10 Veteran-SM

Kvalificerande till Veteran-SM är erhållna poäng i sanktionerade veterantävlingar med rankingpoäng och samtliga rankinggrundande seniortävlingar.

Veteran-SM arrangeras för damer, herrar och mixed i de åldersklasser som Svenska Volleybollförbundet bestämt.

Antalet lag och spelform bestäms i samråd med arrangören.

11 Landskamper

För att en eller flera matcher ska få benämnas landskamp krävs sanktion från Svenska Volleybollförbundet. Om arrangören inte följer avtalet alternativt om en arrangör benämner en eller flera matcher för landskamp utan att sanktion utfärdats kan Svenska Volleybollförbundet besluta om vite.

Arrangör:

Svenska Volleybollförbundet/SVEAB i samarbete med lokal arrangör

Sanktionsavgift:

Ja, enligt avtal

Övrigt:

Avtal skall tecknas mellan Svenska Volleybollförbundet/SVEAB och arrangören.

12. Distriktsmästerskap, DM

Inom varje distrikt bör DM arrangeras. Tävlingen bör omfatta klasser för seniorer, veteraner och ungdomar. DM spelas i gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodell med rankingpoäng enligt skalan för Open.

13. Övriga turneringar

Inbjudnings-, uppvisnings- och internationella turneringar där arrangören bjuder in svenska och/eller utländska spelare samt andra turneringar med prispengar måste ske i samråd/samarbete med Svenska Volleybollförbundet/SVEAB. Vid dessa tävlingar ska separata avtal tecknas mellan arrangören och Svenska Volleybollförbundet/SVEAB.

 

§ 15 Rankingpoäng

Spelare kan få rankingpoäng enligt paragrafen om tävlingsformer. Därutöver vid internationellt deltagande.

Alla giltiga rankingpoäng från de olika tävlingsformerna sammanställs i en rankingtabell, Sverigerankingen.

Ranking finns för seniorer, ungdomar och veteraner. Spelarna blir på så sätt individuellt rankade efter antalet inspelade poäng. Undantaget är U13 och U11 där ingen ranking görs.

Rankingtabellerna för seniorklasserna gäller under en 365-dagarsperiod.

Ranking för ungdoms- och veteranklasserna gäller under kalenderåret. Efter årsskiftet blir enbart de poäng som tagits i seniortävlingar kvar. 

Mixed är en egen klass med separata poäng och rankingtabell.

Spelare som deltar i icke sanktionerad tävling förlorar 50 % av sina rankingpoäng.

Tävlingsvecka

En tävlingsvecka innehåller samtliga tävlingar under en kalendervecka med start måndag och avslutning söndag. Då måndag är en helgdag hör den aktuella måndagen till föregående tävlingsvecka.

Tävlingsperiod

En tävlingsperiod är en del av säsongen. Tävlingsperioden kan variera från en till flera tävlingsveckor. Antalet tävlingsveckor i en tävlingsperiod bestäms när tävlingssäsongen fastställs.

En spelare kan delta på olika nivåer under en och samma tävlingsperiod om tävlingsperioden omfattar minst två tävlingsveckor. Det bästa resultatet under tävlingsperioden räknas.

Sverigerankningen uppdateras efter sista tävlingsdag under en tävlingsperiod och publiceras på Svenska Volleybollförbundets webbplats.

Ledighet på grund av graviditet

Spelare kan, genom ansökan till Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning, begära att frysa sina poäng under högst tolv månader i samband med en graviditet.

Spelare är skyldig att meddela tävlingsledning om spelaren vill avbryta uppehållet tidigare. Deltar spelaren i rankinggrundande tävling innan tolvmånadsperiodens slut regleras rankingpoängen till den tävlingsperiod som spelet återupptogs ifrån.

Man kan bara göra ett uppehåll för samma graviditet. Spelare måste vara licensierad under graviditetsuppehållet för att poängen skall frysas.

Open

I Opentävlingar erhålls poäng efter placering och antalet startande lag. För att rankingpoäng ska utdelas måste minst sex lag fullfölja tävlingen. Alla deltagande lag tilldelas rankingpoäng.

Plac

6 till 8

9 till 16

17 till 24

25 till 32

33 till 48

49  till

 

Svart

Grön

Svart

Grön

Svart

Grön

Svart

Grön

Svart

Grön

Svart

Grön

1

20

10

30

15

40

20

45

23

55

28

75

38

2

12

6

18

9

24

12

27

14

33

17

45

23

3

7

4

11

6

15

8

17

9

21

11

29

15

5

3

2

6

3

8

4

10

5

13

7

19

10

9(7)

1

1

4

2

5

3

6

3

8

4

13

7

13

 

 

1

1

3

2

4

2

5

3

9

5

17

 

 

 

 

1

1

2

1

3

2

6

3

25

 

 

 

 

 

 

1

1

2

1

4

2

33

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

1

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Challenger

Plac

-8

9 till 12

13 till 16

1

150

150

160

2

90

100

105

3

55

65

70

5

30

40

45

9(7)

15

15

30

13

 

 

15

Swdish Beach Tour, SM och Nevza

Plac

SBT-8

SBT-12

SBT-16

SM

Tourf.

Nevza

1

1000

1000

1000

1500

1500

2000

2

600

600

650

900

900

1180

3

360

360

400

540

540

750

5

180

200

240

300

300

500

7

80

110

150

 

150

370

9

 

70

100

195

 

270

13

 

 

60

 

 

190

17

 

 

 

120

 

130

25

 

 

 

60

 

80

Ungdom, Mixed och Veteran

Plac

-5

6-8

9-16

17-32

33-

SM

1

20

30

40

60

100

200

2

12

18

24

36

60

120

3

7

10

14

22

36

72

4

4

6

9

13

20

43

5-

1

1

5

8

13

26

9-

 

 

2

5

11

16

(13-)

 

 

1

3

8

9

17-

 

 

 

2

5

6

(25-)

 

 

 

1

3

3

33-

 

 

 

 

1

2

 

För att rankingpoäng ska utdelas ska minst fyra lag delta.

Undantag är U13 och U11 där rankingpoäng inte delas ut.

SM-slutspel för veteraner, U21 och U19 räknas in i Sverigerankingen för herrar respektive damer poäng enligt Openskalan.

DM

Se Openskalorna.

Internationella poäng

Svenska Volleybollförbundet förbehåller sig rätten att ändra under pågående säsong om FIVB/CEV justerar sitt regelverk så att det påverkar Sverige.

Snittranking för laget på entrypoints

Ingen vunnen match

1 vunnen match

Minst 2 vunna matcher

1-

800

1200

2000

2-

480

720

1180

3-

300

450

750

5-

180

270

450

7-

108

162

270

9-

72

108

180

13-

48

72

120

17-

32

48

80

25-

16

24

40

33-

8

12

20

49-

4

6

10

65-

2

3

5

 

TP med Challenger som högsta tävlingsnivå i Sverige ger 50 % av poängen ovan.

 

Med snittranking avses lagets båda spelares ranking läggs ihop och delas med antalet spelare i laget (2). Exempel: Laget består av Spelare 1 som är rankad 4:a i Sverige och Spelare 2 som är rankad 10:a i Sverige. Deras snittranking för laget blir då 7:a (4+10/2=7).

 

 § 16 Seedning

Lagens seedning är baserat på lagens gemensamma entry points.

Om flera lag ligger på samma entrypoints för aktuell tävling används följande kriterier för att skilja dem åt:

 1. Lag med högst Sverigeranking i aktuell tävling
 2. Lag som innehåller den spelare som har högst entrypoints poäng
 3. Lag som innehåller den spelare som har högst Sverigeranking poäng
 4. Lottning

 

§ 17 Gruppspel - tabeller

Placering i en grupp avgörs genom:

 1. Antal vunna matcher
 2. Setkvot
 3. Bollkvot
 4. Lottning

 

§ 18 Tävlingsledning, tävlingsjury och överdomare

Vid rankinggrundande tävling ska arrangören utse en ansvarig tävlingsledare som ska:

 1. Vara kontakten med de anmälda/deltagande lagen
 2. Vara kontaktperson gentemot Svenska Volleybollförbundet.
 3. Reglera organisatoriska frågor före, under och efter tävlingen.
 4. Fördela funktionärsuppdrag till matcherna.

 

Tävlingsjury

Vid Swedish Beach Tour ska en tävlingsjury utses och består av Överdomare, av Svenska Volleybollförbundet utsedd teknisk delegat samt den lokale tävlingsledaren.

 

Tävlingsjuryns uppgifter består bland annat av:

 1. Behandla protester angående spelregler och domslut.
 2. Behandla protester angående tävlingsbestämmelser.
 3. Behandla och rapportera till tävlingsledning fall av osportsligt uppträdande.

Överdomare

Vid Swedish Beach Tour ska överdomare utses. Vid Open och Challenger har tävlingsledaren ansvaret att verka som överdomare. Överdomarens uppgift är att:

 1. Kontrollera och godkänna utrustning och spelplan så att de håller godkänd standard och inte utgör någon skaderisk för spelare och funktionärer.
 2. Ingå i tävlingsjury.
 3. Fördela domaruppdrag till matcherna.
 4. Kontrollera spelarnas klädsel och numrering.

Tävlingsledning

Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning är beslutande organ ifråga om spelform, deltagande lag, justering av rankingpoäng, dispensansökningar mm.

 

§ 19 Matchprotokoll

Vid samtliga matcher ingående i tävlingar med rankingpoäng ska Svenska Volleybollförbundet matchprotokoll för beachvolley föras. Domarna, sekreteraren och lagkaptenerna skriver under matchprotokollet. Matchprotokoll finns för utskrift med matchuppgifterna klara via det system som tillhandahålls.

 

§ 20 Utrustning och spelområde

Arrangören ska se till att utrustning och spelplan håller godkänd standard och angivna mått. Överdomaren alternativt tävlingsledaren ska kontrollera och godkänna all utrustning samt rapportera eventuella felaktigheter eller brister till tävlingsledning.

 

§ 21 Wild card

Swedish Beach Tour

Tilldelning av wild card och former för inbjudan av utländska lag fastställs av Svenska Volleybollförbundet.

Ansökan av wild card kan endast göras, före anmälningstidens utgång genom e-post ställd till This is a mailto link. Ansökan betraktas som giltig först då wild card kommittén bekräftat att ansökan kommit in i tid. En förutsättning för att ansökan behandlas är att det sökande laget fullgjort sina åtaganden vid anmälan till tävlingen.

Lag som genom sina rankingpoäng redan kvalificerat sig för tävlingen kan ej erhålla wild card. Undantag om startfältet förändrats efter det att seedning och tilldelning av wild card utförts.

Då båda spelarna är utländska och har ansökt om wild card kan wild card kommittén hantera anmälning och ansökan på ett annat sätt än vad som gäller för lag med en eller två svenska spelare. Wild card kommittén kan välja att istället för att dela ut ett eller flera wild cards bjuda in utländska lag till deltävling eller tourfinal. Det maximala antalet inbjudna lag vid en tävlings motsvaras av det maximala antalet wild cards för samma tävling.

Tilldelningen av wild card på Swedish Beach Tour sker efter beslut av tävlingsledning eller av wild card kommittén. I samband med beslut om tilldelning av wild card ska även seedningen för det aktuella laget fastställas.

Challenger

På Challenger finns två typer av wild card; wild card och lokalt wild card. Wild card kan ges till vilket svenskt eller utländskt lag som helst och lokalt wild card kan endast ges till lag som tillhör arrangörsföreningen, annan förening med lokal anknytning eller som bor på orten. Wild card på Challenger lottas in på seedningsplats 5-8. Lokalt wild-card lottas in på seedningsplats 9-12.

Ansökan av wild card kan endast göras, före anmälningstidens utgång genom e-post ställd till arrangören. Lag som ansöker om wild card anmäler sig till tävlingen på vanligt sätt och innan sista anmälningsdag. Anmälningsavgiften ska betalas in enligt arrangörens anvisningar.

Beslutade Wild card meddelas till tävlingsledning.

Lag som genom sina rankingpoäng redan kvalificerat sig för tävlingen kan inte erhålla wild card.

 

§ 22 Walk Over (WO)

Vid match där lag lämnar WO ges motståndarlaget så många poäng som krävs för seger. Då tävlingsjuryn utdömer WO tilldöms laget förlust med 0-21, 0-21 vid den aktuella matchen. Om lag lämnar WO på grund av skada ska alltid läkarintyg uppvisas för att laget ska ha rätt att spela nästa match i turneringen. Endast en WO kan lämnas under turneringen.

Tävlingsledare/tävlingsjury bestämmer om WO ska utdömas.

 

§ 23 Dispens och dispensschema

Arrangör av rankinggrundandetävling får inte besluta om avvikelse från Svenska Volleybollförbundets regler och tävlingsbestämmelser. SVBF beslutar om eventuella dispenser utöver gällande dispensschema.

Dispensansökan ska göras i god tid innan tävlingen och ställs till This is a mailto link Avvikelse från regler och tävlingsbestämmelser får inte offentliggöras förrän beslut om dispens erhållits.

Kopia på SVBF:s beslut skall uppvisas för arrangören vid det tekniska mötet före tävlingen.

Dispens av akut karaktär och som gäller spelare kan sökas på plats hos tävlingsjuryn/tävlingsledare före det tekniska mötet. En sådan tillfällig dispens gäller enbart under den aktuella tävlingen.

I inbjudan till tävling ska erhållna dispenser, utöver dispensschema, från tävlingsbestämmelserna anges.

Distrikten har rätt att för sin verksamhet besluta om nödvändiga undantag från dessa tävlingsbestämmelser. Distrikten äger ej rätt att besluta om undantag från representationsbestämmelserna, eller de bestämmelser som även påverkar ett lags eller en spelares rankingpoäng. SVBF äger rätt att upphäva beslutade förändringar.

Dispensschema, se Regler och Tävlingsbestämmelseparagrafer

 
Swedish Beach Tour
Challenger
Open
Överdomare

 

Krav

Önskemål alt tävlingsledare

Tävlingsledare

Domare

 

Krav på legitimerad förstedomare i samtliga matcher

Önskemål om legitimerad förstedomare i semifinaler och final

Önskemål om legitimerad förstedomare i semifinaler och final

Matchprotokoll

 

Krav, internationella

Krav

Krav

Tävlingsjury

 

Krav

Önskemål alt tävlingsledare

Tävlingsledare

Klädsel

 

Står i spelaravtalet

Likvärdig klädsel

Önskemål om likvärdig klädsel

Numrering

 

Regleras enligt spelaravtal.

Önskemål

Önskemål

Domarstol

Godkänd domarstol på samtliga banor

Önskemål vid semifinaler och final

Önskemål vid semifinaler och final

Friområde

 

Minst 3m

Minst 2m

Minst 2m

Boll

 

Mikasa VLS 300

Mikasa VLS 300

Mikasa VLS 300

Antenner

 

Godkända antenner samt sidoband

Godkända antenner samt sidoband

Godkända antenner samt sidoband

Linjer

 

Godkända linjer

Godkända linjer

Godkända linjer

 

§ 24 Domartillsättning

Tillsättning av domare till Swedish Beach Tour görs av Svenska Volleybollförbundet och tillsättning av förstedomare sker till samtliga matcher.

För Open och Challenger ansvarar arrangören för domare till semifinaler och final. Deltagande lag förbinder sig i samband med anmälan till tävlingen att döma/funktionera av arrangören anvisade matcher i turneringen. Lag som inte fullgör sina åtaganden mot arrangören vad gäller dömande och funktionering åläggs att betala en administrationsavgift, enligt ekonomiska bestämmelser.

 

§ 25 Betalning av domare

Domararvode, reseersättning samt eventuella traktamenten och logikostnader i samband med domaruppdrag vid Challenger och Open utbetalas senast tio bankdagar efter match/turnering. Om utbetalning inte görs inom stipulerad tid har domaren rätt att efter påminnelse erhålla påminnelseavgift, enligt ekonomiska bestämmelser.

 

§ 26 Partnerbyte

Spelare har inte rätt att byta spelpartner under tävlingens gång.

Efter att anmälningstiden gått ut är det enbart tillåtet att byta spelpartner genom en korrekt avanmälan.

Den nya lagkonstellationen måste ha tillräckligt med entrypoints för att ta plats på de nivåer där entrypoints används för att bestämma startfältet. Seedningen i tävlingen revideras efter de nya förutsättningarna.

Om den nya partnern är anmäld till samma tävling med annan spelare stryks detta lags anmälan till tävlingen efter det att partnerbytet godkänts.

På Swedish Beach Tour kan samma spelare endast göra två partnerbyte per säsong.

På opennivå går det alltid att göra partnerbyte. Lag som finns med i startfältet och tvingas till partnerbyte ska behålla sin plats. Seedningen revideras efter de nya förutsättningarna.

 

§ 27 Deltagande i utländsk tävling

Deltagande får endast ske i tävlingar som är sanktionerade av FIVB/CEV. För att delta i utländska tävlingar krävs internationell beachvolleylicens som löses hos Svenska Volleybollförbundet. Spelare som avser att delta på utländsk nationell tour, turnering, landskamp eller uppvisningsmatch måste erhålla sanktion från Svenska Volleybollförbundet och vara medveten om alla kostnader för spelet ligger på spelaren. Om spelare deltar i sådan tävling utomlands utan sanktion kan beslut om disciplinära påföljder för spelaren tas.

Det är spelarens förenings skyldighet att alla formulär som ska skickas till arrangören och FIVB/CEV, via Svenska Volleybollförbundet, är korrekt ifyllda och inskickade i utsatt tid. Föreningen är ansvarig för att stå eventuella kostnader som kan föreligga ifall spelaren inte handlat på rätt sätt gentemot arrangören. Avanmälan från en internationell tävling är kopplad till en administrativ avgift, enligt ekonomiska bestämmelser.

I de fall spelare representerar Sverige på FIVB och eller CEV tävlingar erhåller spelarna rankingpoäng till Sverigerankingen under aktuell tävlingsperiod.

 

§ 28 Protest angående tävlingsbestämmelser

Protest rörande tolkning av tävlingsbestämmelser handläggs av Svenska Volleybollförbundet. Protest sker skriftligen och innehåller de skäl på vilka protesten grundar sig och ska vara Svenska Volleybollförbundet tillhanda senast två dagar efter tävlingens slut.

Samtidigt ska en protestavgift, enligt ekonomiska bestämmelser, betalas in till Svenska Volleybollförbundet. Protestavgiften förverkas om protesten avslås men återbetalas om protesten beviljas.

Inkommen protest ska omedelbart delges den mot vilken protesten är riktad med begäran om yttrande. Beslut i protestärende ska meddelas skriftligen och vara försett med besvärshänvisning, senast fem dagar efter delgivning.

 

§ 29 Protest angående spelregler och domslut

Protester gällande domslut och spelregler handläggs av tävlingsjuryn/tävlingsledning.

Protest ska ske skriftligen och innehålla de skäl på vilka protesten grundar sig och vara tävlingsjuryn tillhanda senast 30 minuter efter matchens slut samt åtföljas av en protestavgift, enligt de ekonomiska bestämmelserna. Protestavgiften är förverkad om protesten avslås men återbetalas om protesten beviljas.

Inkommen protest ska omedelbart delges den mot vilken protesten är riktad med begäran om yttrande. Beslut i protestärende ska meddelas skriftligen och vara försett med besvärshänvisning senast en timme efter delgivning.

 

§ 30 Osportsligt uppträdande

Spelare räknas som deltagare i en tävling från tävlingsstart till tävlingens slut. Spelare som under tävling på ett eller annat sätt uppträder osportsligt gentemot arrangörer, andra spelare, Svenska Volleybollförbundet, media eller annan, kan av tävlingsjuryn/tävlingsledare förpliktas med påföljder. Påföljderna bestäms av Svenska Volleybollförbundet enligt följande hierarki.

Första gången:      Varning utdelas på plats av tävlingsjuryn/tävlingsledare. Rapporteras till tävlingsledning.

Andra gången:      Inga rankingpoäng i tävlingen likaså inga prispengar. Arrangören skall skicka rapport till tävlingsledningen, den felande spelaren skall skriva under denna rapport för att få rätt att inom två dagar ha postat ett yttrande i ärendet till tävlingsledningen. Om spelaren vägrat att skriva på rapporten så skall detta genom ett tillägg tas med i densamma. Spelaren har då förverkat sin rätt att yttra sig i ärendet.

Upprepade förseelser rapporteras till Juridiska nämnden.

 

§ 31 Utbetalning av prispengar.

Spelare måste senast dagen efter tävling lämna uppgifter på kontonummer till sin förening där prispengar skall sättas in.

Arrangör skall inom tio bankdagar efter tävling ha satt in prispengarna på föreningens kontonummer. Påminnelseavgift enligt ekonomiska bestämmelser.

För tävling på Swedish Beach Tour/Back to the Beach kan Svenska Volleybollförbundet besluta om alternativa regler för prispengarnas utbetalning och administration.

 

§ 32 Spel och dobbel

Berörda parter i en beachvolleymatch, det vill säga spelare, ledare, funktionärer, förtroendevalda och anställda, får inte satsa pengar på eller föra vidare information som kan användas i syfte att spela på den aktuella matchen.

 

§ 33 Revidering av dessa Tävlingsbestämmelser

Svenska Volleybollförbundet ser till att ett revideringsförslag tas fram. Detta skall under 21 dagars remisstid visas på www.volleyboll.se.  Efter remisstiden ansvarar Svenska Volleybollförbundet att tävlingsbestämmelserna färdigställs i ett dokument som läggs för beslut av Förbundsstyrelsens. Bestämmelserna fastställs i november/december och börjar gälla från 1 januari kommande år. Förbundsstyrelsen äger rätten att göra ändringar i tävlingsbestämmelserna.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:53 Skribent: Kristina Bengtsdotter Gehlin-Hellgren
Epost: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info