Hoppa till sidans innehåll

Handbok för Open


Under uppdatering

 

Uppdaterad maj 2013

 

Beachvolleybollen har i sitt tävlingssystem tre nivåer. Swedish Beach Tour, Challenger och Open. Denna manual handlar om Opennivån och är tänkt att vara ett uppslagsverk där det som gäller för Open är samlat.

Handboken innehåller utdrag ur tävlingsbestämmelser och ekonomiska bestämmelser samt riktlinjer, praxis och kommentarer. Handboken riktar sig både till arrangörsföreningar som de lag/spelare som tävlar.

Säsong

Beachvolley är en året runt idrott där det är spel utomhus under ”sommaren” och inomhus under ”vintern”. Det finns två säsonger, utomhussäsong och inomhussäsong.

Arrangör av Open
Opentävlingar arrangeras av medlemsförening efter sanktionering (tillstånd) av Svenska Volleybollförbundet.

Sanktion för Open
Sanktionsansökan görs av föreningarna och tävlingsledningen beslutar enväldigt om tilldelning av tävlingar. Undantag är tävlingar som enbart riktar sig mot lag inom ett distrikt som då sanktioneras av distrikten i fråga. Sanktion kan sökas av medlemsförening som har fullgjort sina skyldigheter samt är skuldfri gentemot Svenska Volleybollförbundet. Ramarna för Open är att det inom ett relativt geografiskt avstånd inte ska vara fler tävlingar än att det ska finnas underlag för att tävlingarna kan genomföras med minst sex lag. På samma ort sanktioneras inte mer än en tävling/tävlingsklass per helgdag. Tävlingsprogrammet publiceras på förbundets webbplats under rubriken säsongskalender. 

Deadline inför säsongen är 28 februari och tävlingsledningen fastställer tävlingsprogrammet för utomhussäsongen under mars månad.

Sanktionsansökningar som kommer in senare behandlas löpande och blir beviljade om ett behov för tävlingar finns inom rimligt geografiskt område. Observera att dessa enligt ekonomiska bestämmelser är belagda med dubbel sanktionsavgift.

Sanktioner för inomhussäsongen behandlas löpande med start från 1 augusti.

Under utomhussäsongen ges enbart utomhustävlingar sanktion.

Själva ansökan om sanktion görs i FX (tidigare planassist) och manual för detta finns här.

Sanktionsavgift utgår enligt Ekonomiska bestämmelser, 500 kr/tävlingsklass. Dessa faktureras varje månad.

Tävlingsledning
Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning (TL) som nås på This is a mailto link är ansvarig för Opentävlingarna. Förutom sanktion fattar TL beslut i frågor som så kräver under året.

Tävlingsjury
Arrangören utser en tävlingsjury som innefattar minst en ansvarig tävlingsledare som ska:
- Vara kontakten med de anmälda/deltagande lagen
- Vara kontaktperson gentemot TL
- Reglera organisatoriska frågor före, under och efter tävlingen
- Fördela funktionärsuppdrag till matcherna.

Kommentar: Tävlingsledare ska anges av arrangören i samband med ansökan om sanktion och information om telefon och e-postadress som visas på anmälningssidan. 

Nivå
Open är den lägsta nivån inom de rankinggrundande beachvolleybolltävlingarna. I herr och damklassen finns det två nivåer, grön och svart. Den gröna nivån har en begränsning i form av ett maxantal rankingpoäng. Totalt får laget som mest ha 20 poäng. Open lämpar sig utomordentligt bra för exempelvis nybörjare men även för de som inte har ambitionerna att sikta mot elit liksom ungdomsspelare som vill dubblera med seniortävlingar.

Tävlingsklasser
Damer, herrar och Mixed.

Tävlingsform
Tävlingarna spelas de klasser och med det antal lag som arrangören fått sanktion för.

Tävlingarna spelas i gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodellen. Till slutspel går de två bäst placerade lagen från samtliga grupper.

Arrangör som vill genomföra tävling på annat sätt kan ansöka om dispens hos TL.

Tävlingsperioder (TP)
En tävlingsperiod är en del av säsongen och året är indelat i 16 TP. Tävlingsperioden kan variera från en till flera tävlingsveckor. Antalet tävlingsveckor i en tävlingsperiod bestäms när tävlingssäsongen fastställs.

Utomhussäsongen avser TP 3 – TP 13 medan inomhussäsongen avser TP 1- TP 2 samt TP 15-TP 16. Här finns årets TP

En spelare kan delta på olika nivåer under en och samma TP om tävlingsperioden omfattar minst två tävlingsveckor. Det bästa resultatet under tävlingsperioden räknas in i rankingen.

Tävlingsvecka
En tävlingsvecka innehåller samtliga tävlingar under en kalendervecka med start måndag och avslutning söndag. Om måndag är en helgdag hör den aktuella måndagen till föregående tävlingsvecka.

Under en tävlingsvecka kan en spelare endast delta på en nivå men det är fritt fram att delta i flera Opentävlingar under samma tävlingsvecka.

Ledighet på grund av graviditet
Spelare kan, genom ansökan till TL, begära att frysa sina poäng under högst tolv månader i samband med en graviditet. Spelare är skyldig att meddela TL om spelaren vill avbryta uppehållet tidigare. Deltar spelaren i rankinggrundande tävling innan tolvmånadsperiodens slut regleras rankingpoängen till den tävlingsperiod som spelet återupptogs ifrån. Man kan bara göra ett uppehåll för samma graviditet. Spelare måste vara licensierad under graviditetsuppehållet för att poängen ska frysas.

Kommentar:
Ansökan om frysta poäng görs via e-post ställd till
This is a mailto link. Beslutet skickas ut via e-post.

Spelare som har frysta poäng visas i rankingtabellen med en asterix. Asterix kommer upp i samband med att rankingen uppdateras efter den Tävlingsperiod som beslutet om ledighet togs. Exempel: Beslut tas om att ledighet startar TP2, då visas detta i samband med övergången till TP 3.

Rankingpoäng
I Opentävlingar erhålls poäng efter placering och antalet startande lag. För att rankingpoäng ska utdelas måste minst sex lag fullfölja tävlingen. Alla deltagande lag tilldelas rankingpoäng.

Skalorna nedan gäller för Svart nivå. På den gröna nivån erhålls rankingpoäng med 50 % av den svarta nivån, vid decimaler avrundas rankingpoängen alltid uppåt till närmsta heltal.

Då antalet deltagande lag är 6-8 erhålls poäng för placering enligt följande:
Plats 1=15 poäng, 2=10 p, 3-4=5 p. Lag som inte kvalificerade sig för slutspel blir delad femma och spelarna erhåller 1 poäng.

Då antalet deltagande lag är 9-16 erhålls poäng för placering enligt följande:
Plats 1=30 poäng, 2=20 p, 3-4=10 p, 5-8=5 p. Lag som inte kvalificerade sig för slutspel blir delad nia och spelarna erhåller 1 poäng.

Då antalet deltagande lag är 17-32 erhålls poäng för placering enligt följande:
Plats 1=35 poäng, 2=25 p, 3-4=15 p, 5-8=10 p, 9-16=5 p. Lag som inte kvalificerade sig för slutspel kommer på delad sjuttonde plats och spelarna erhåller 1 poäng.

Då antalet lag är fler än 32 erhålls poäng för placering enligt följande:
Plats 1=40 poäng, 2= 30 poäng, 3-4=20 poäng, 5-8=15 p, 9-16=10 p, 17-32=3 p. Lag som inte kvalificerade sig för slutspel blir delad 33:a och spelarna erhåller 1 poäng.

Rankingpoängen uppdateras och publiceras vid midnatt vid varje TP-skifte.

Spelare som felaktigt deltar på fler nivåer mister de poäng som erövrats under aktuell tävlingsperiod. Spelare som deltar i icke sanktionerad tävling förlorar 50 % av sina rankingpoäng. 

Anmälan till tävling
Alla rankinggrundande tävlingar genomförs i CupAssist och FX. CupAssist är progamvaran för att skapa turneringen medan FX är platsen för rankingtabellerna, säsongskalendern och anmälningslösningen.

Varje tävling är klickbar i säsongskalendern. Där finns då information om tävlingen och länk till anmälningsformuläret. Personen som vill anmäla laget loggar in med sin personliga inloggning. Är det första gången registrerar sig personen sig och skapar sin inloggning. Efter att ha valt klass kommer alla spelare upp på en lista. Spelare med giltig licens kan då enkelt välja sig själv och en licensierad partner oavsett förening. Spelare utan licens är inte klickbar och kan då inte heller anmälas till tävling.

Kommentar: Anmälan av två spelare från olika föreningar görs under ett och samma inloggningstillfälle, se under rubriken "Startfält". Spelare utan licens kontaktar sin förening för att ombesörja licensieringen. Observera att det inte går att licensiera helt nya spelare samma dag varför minst en dag behövs. Även när spelare byter förening och en övergång behöver göras, att framförhållning behövs.

Startfältet
För att komma med i startfältet är det "först till kvarn principen" som används för att skilja ut i de tävlingar där det är fler lag som anmäler sig än som det finns platser till. 

Det är anmälningsdatum som räknas och anmälan ska vara komplett, vilket är när lagets båda spelare är anmälda. 

Spelare som anmäler sig med "partner sökes", är inte ett komplett anmält lag. När anmälan görs, d v s tar bort sin anmälan och anmäler på nytt med partner då är anmälan komplett. D v s det datumet/tiden är den som gäller.

Ett komplett lag där den ena spelaren ska bytas ut p g a skada eller annan anledning. När det nya laget är anmält är laget komplett. D v s att det är det nya datumet som gäller. Anmälan är giltig efter att betalningen är gjord. Arrangerande förening har rätt att ta ur lag ur startfältet som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter. 

Kommentar: Arrangerande förening bestämmer utifrån sina förutsättningar hur många lag som får plats i sina turneringar. 

Lag som inte kommer in i turneringen
Laget har rätt att få anmälningsavgiften tillbaka om laget inte kvalificerat sig till den aktuella tävlingen. Återbetalning av anmälningsavgiften ska ske senast 10 dagar efter genomförd tävling.

Avanmälan
Avanmälan skall alltid ske till respektive arrangör omedelbart efter det att skälet för avanmälan uppstått.

Vid ogiltig avanmälan betalas anmälningsavgiften inte tillbaka.

Avanmälan är alltid giltig om den sker innan anmälningstidens utgång.

En förutsättning för att återbetalning av anmälningsavgiften är att laget i samband med offentliggörandet av startfältet på den högre tävlingsnivån meddelat det till arrangören. Vid ogiltig avanmälan betalas anmälningsavgiften inte tillbaka.

Kommentar:
Det går inte att avanmäla sig till Challenger som laget kommit med i för att sedan spela Open.

Dubbla anmälningar

Lag som anmäler sig till flera parallella tävlingar är skyldiga att prioritera den tävling laget vill delta i. Prioriteringen görs genom att det anmälda laget raderar sin anmälan från den tävling man inte vill delta i innan anmälningstiden går ut.

Lag som inte följer detta riskerar att bli uteslutna ur startfältet på de aktuella tävlingarna där arrangerande förening äger beslutsrätten.

Efteranmälningar

Arrangören avgör om man kan ta emot anmälningar efter att anmälningstiden gått ut.

Lag som är anmälda innan anmälningstiden gått ut kan inte hamna utanför startfältet p g a att anmälningstiden förlängts.

Partnerbyte

Spelare har inte rätt att byta spelpartner under tävlingens gång.

Efter att anmälningstiden gått ut är det enbart tillåtet att byta spelpartner genom en korrekt avanmälan.

Om den nya partnern är anmäld till samma tävling med annan spelare stryks detta lags anmälan till tävlingen efter det att partnerbytet godkänts.

På opennivå går det alltid att göra partnerbyte. Lag som finns med i startfältet och tvingas till partnerbyte ska behålla sin plats. Seedningen revideras efter de nya förutsättningarna.

Wild Card
Wild Cards kan inte utdelas..

Seedning

Vid seedning till en tävling används följande principer för att skilja på par med lika många rankingpoäng.

  1. Lag där spelare har högst poäng från senaste 16 TP seedas först.
  2. Lag som innehåller den spelare som tagit högst poäng på en enskild tävling de senaste 16 TP.
  3. Lag med spelare som har sin högsta poäng i TP närmast aktuell TP.
  4. Lag vars lägst rankade spelare har högsta enskilda rankingpoäng de senaste 16 TP.
  5. Lag vars andra spelare har sin högsta poäng i TP närmast aktuell TP.
  6. Lottning

Lagen seedas i tävlingen efter den s k ormen. Högst rankade lag seedas etta och hamnar i grupp 1 o s v.

Fullt stöd finns i CupAssist för att hantera seedningen i tävlingen. När turneringen laddas ner följer lagen inklusive rankingpoängen med.

Antal lag per bana
Utgångläget är att fyrlagsgrupper ska genomföras på en bana medan trelagsgrupper kan dela banor med annan trelagsgrupp. Trelagsgrupp kan även delas upp på flera banor.

Undantag är tillåtna men ska finnas med som övrig information vid sanktionsansökan.

Matcher
Samtliga matcher spelas i bäst av tre set enligt de officiella reglerna för Beachvolley. 

Matchstarter/tid mellan matcher
Tid mellan matcher ska vara så effektiv som möjlig och rekommendationen är att den kommande matchen ska starta 5 minuter efter inslagen matchboll i matchen innan på samma bana. Innebär att lagen ska vara uppvärmda och klara för inspike.

När ett lag har dömt matchen innan sker en viss anpassning. Vid tävling då två grupper delar plan ska 5 minuter alltid kunna hållas.

Rekommenderat är att matchstarterna ligger med 50 minuters intervall.

Gruppspel
Antalet lag per grupp är i utgångsläget fyra. Innebärandes att lagen får tre stycken matcher i gruppspelet.

Är antalet lag sådant att det inte är delbart med fyra spelas en eller flera grupper med tre lag.

Grupper om tre lag spelar enligt de officiella reglerna medan fyrlagsgrupper kan genomföras i bäst av tre set till 15, vilket av arrangören ska kommuniceras ut via webben. Vid spel till 15 byter lagen sida vid var femte spelade poäng samt att det inte förekommer någon teknisk time-out. 

Den rekommenderade spelnyckeln för Opentävlingar är:

Fyrlagsgrupp

Match

Omgång

Hemmalag

Bortalag

Funktionär

1

1

Lag 2

Lag 4

Lag 1

2

1

Lag 1

Lag 3

Lag 4

3

2

Lag 3

Lag 4

Lag 2

4

2

Lag 1

Lag 2

Lag 3

5

3

Lag 1

Lag 4

Lag 2

6

3

Lag 2

Lag 3

Lag 1

Kommentar:
Fördel med denna spelnyckel är att alla lag får två uppdrag som funktionärer utom det lägst rankade laget (Lag 3 dömer första slutspelsomgången). 
 

Trelagsgrupp

Match

Omgång

Hemmalag

Bortalag

Funktionär

1

1

Lag 3

Lag 1

Lag 2

2

2

Lag 1

Lag 2

Lag 3

3

3

Lag 2

Lag 3

Lag 1

 

För arrangörerna finns fullt stöd i CupAssist för att skapa gruppspelschema.

Kommentar: Lathund för gruppspelet.  

Slutspel
Till Openslutspel går de två bäst placerade lagen i varje grupp. Vilken nivå (åttondelsfinaler, kvartsfinaler osv) som slutspelen startar på beror på antalet grupper.  

Första nivån/omgången av slutspelet döms av det lag som hamnat på tredje plats i gruppen. Därefter dömer förlorare. Det lag som förlorar stannar kvar på sin bana som funktionärer.  

Kommentar:
Arrangören kan utse den förlorare med lägst rankingpoäng att döma match efter sin egen om det exempelvis är så att det är fyra kvartsfinaler på fyra banor som övergår till två banor och två matcher när semifinalerna ska avgöras.

Det finns fullt stöd för arrangören i CupAssist för att skapa slutspel genom att man väljer ett fördefinerat slutspel beroende på antalet grupper i tävlingen.

Kommentar: Lathund för slutspelet.

Protest angående spelregler och domslut
Protest ska ske skriftligen och innehålla de skäl på vilka protesten grundar sig och vara tävlingsjuryn tillhanda senast 30 minuter efter matchens slut. Inkommen protest ska omedelbart delges den mot vilken protesten är riktad med begäran om yttrande. Beslut i protestärende, som fattas av tävlingsjury, ska meddelas skriftligen senast en timme efter delgivning och beslutet är slutgiltigt.

Kommentar: Tävlingsjuryn kontaktar TL för konsultation vid behov.

Kontroll utrustning och spelområde
Arrangören ska se till att utrustning och spelplan håller godkänd standard och angivna mått. Tävlingsjuryn ska kontrollera och godkänna all utrustning samt rapportera eventuella felaktigheter eller brister till TL.

Licensiering
Föreningarna licensierar sina spelare genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller. Föreningen ansvarar för att spelaren uppfyller kraven för licensiering. Alla licenserade spelare publiceras på spelklarlista på hemsida.

Eftersom bara spelare med giltig licens kan anmäla sig till tävlingarna behöver arrangören inte ta något ansvar för att kontrollera licenser. I yttersta undantagsfall kan arrangören anmäla in en spelare/ett lag direkt i CupAssist. Spelaren/na i fråga kommer upp på den officiella rankingtabellen efter att licensieringen är verkställd. Licensen är personlig och gäller från registreringsdatumet till och med 31 december.

Licenser faktureras föreningen.

Övergångar
Spelare som byter förening måste se till att övergången är genomförd för att licensieringen ska falla ut och att det därigenom är möjligt att anmäla sig till tävling. Det är den nya föreningen som startar övergången som därefter godkänns av den tidigare föreningen innan TL verkställer den. Övergången mellan föreningarna görs i det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller, kostnad enligt ekonomiska bestämmelserna. 

Övergångsavgiften faktureras den nya föreningen.

Matchprotokoll
Vid samtliga matcher ingående i tävlingar med rankingpoäng ska Svenska Volleybollförbundets matchprotokoll för Beachvolleyboll föras. Domarna, sekreteraren och lagkaptenerna skriver under matchprotokollet.

Kommentar: Matchprotokoll finns för utskrift i CupAssist med förifylld matchfakta: Finns i fönster 8 eller 10. Matchprotokoll kan även laddas ner från volleyboll.se.

Resultat
Vid samtliga matcher ingående i tävlingar med rankingpoäng ska arrangören använda CupAssist för att redovisa matchresultat och slutresultat. Slutresultaten genererar rankingpoängen. Både matchresultat och slutresultat ska publiceras (skickas till webben) på webbplatsen direkt efter att tävlingen är genomförd.

Kommentarer:
Kravet är att skapa turneringen med gruppspel och slutspel samt att skicka resultat med samtliga setresultat (fönster 8 eller 9 i CupAssist) samt slutresultat (fönster 9) till webben. Observera att det är arrangörens ansvar att ranking genereras från turneringen. Görs via "Slutresultat" och visas på hemsidan genom "Resultatlista" från tävlingen.

För den ambitiöse arrangören rekommenderas att lägga ut spelschema i förväg och att via till exempel mobilt bredband köra ut resultaten löpande på webbsidan.

Walk-Over
Vid match där lag lämnar Walk-Over ges motståndarlaget så många poäng som krävs för seger. Då tävlingsjuryn utdömer Walk-Over tilldöms laget förlust med 0-21, 0-21 vid den aktuella matchen. Om lag lämnar Walk-Over på grund av skada ska alltid läkarintyg uppvisas för att laget ska ha rätt att spela nästa match i turneringen. Endast en Walk-Over kan lämnas under turneringen.  

Dispenser från tävlingsbestämmelserna
Arrangör får inte besluta om avvikelse från tävlingsbestämmelser eller reglerna.

I samband med sanktionsansökan görs även eventuell dispensansökan som ställs till This is a mailto link. Avvikelse från regler och tävlingsbestämmelser får inte offentliggöras förrän beslut om dispens erhållits.

Gäller dispensen spelare ska en kopia på beslutet kunna uppvisas för arrangören vid det tekniska mötet.

Dispens av akut karaktär och som gäller spelare kan sökas på plats hos tävlingsjuryn före det tekniska mötet. En sådan tillfällig dispens gäller enbart under den aktuella tävlingen.

Svenska Volleybollförbundet äger rätt att upphäva beslutade förändringar.

Domartillsättning
Deltagande lag förbinder sig i samband med anmälan till tävlingen att döma/funktionera av arrangören anvisade matcher i turneringen. Lag som inte fullgör sina åtaganden mot arrangören vad gäller dömande och funktionering åläggs att betala en administrationsavgift, 200 kronor/försummat uppdrag.

Kommentar:
Arrangerande förening rekommenderas att tillsätta förstedomare till semifinal och förste- och andredomare till finalerna.

Domararvode
Domararvodet är 100 kronor/match. Tillkommer gör reseersättning samt eventuella traktamenten och logikostnader. Ersättningen till domare ska utbetalas senast tio bankdagar efter turnering. Om utbetalning inte görs inom stipulerad tid har domaren rätt att efter påminnelse erhålla 200 kronor i påminnelseavgift.

Osportsligt uppträdande
Spelare räknas som deltagare i en tävling från tävlingsstart till tävlingens slut. Spelare som under tävling på ett eller annat sätt uppträder osportsligt gentemot arrangörer, andra spelare, Svenska Volleybollförbundet, media eller annan, kan av tävlingsjuryn/ tävlingsledare förpliktas med påföljder.

Påföljderna bestäms av SVBF enligt följande:
Första gången - varning utdelas av tävlingsjuryn/tävlingsledare samt rapporteras till TL.
Andra gången - inga prispengar eller rankingpoäng. Arrangören skickar en rapport till TL. Den felande spelaren skall skriva under denna rapport för att få rätt att inom två dagar ha postat ett yttrande i ärendet till TL. Om spelaren vägrat att skriva på rapporten så skall detta genom ett tillägg tas med i densamma. Spelaren har då förverkat sin rätt att yttra sig i ärendet. Upprepade förseelser rapporteras till Juridiska nämnden.

Prisbord
Det finns inga definierade krav på priser men de två högst placerade lagen premieras. Kan vara medaljer eller varupriser.  

FAQ

Ska det finnas en överdomare?
Det är ett önskemål. Tävlingsledare är kravet och tävlingsjury önskemålet.

Vad gäller för lagens klädsel?
Önskemålet är att spelarna har likvärdig matchdräkt.

Vad gäller för numrering av matchdräkterna?
Önskemål att spelarna har numrering på matchtröja/byxa.

Ska det vara domarstolar vid banorna?
Önskemålet är domarstol vid semifinaler och finaler.

Hur stort ska friområdet vara?
Det ska vara minst 2 m runt varje bana.

Vilka krav finns det på matchbollarna?
Mikasa VLS 300

Vad gäller för antenner?
Dessa ska vara reglementsenliga och det ska finnas sidoband

Vilka linjer ska användas?
Enbart godkända och breda linjer används. 

 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:28 Skribent: Kristina Bengtsdotter Gehlin-Hellgren

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info