Hoppa till sidans innehåll

Ekonomiska bestämmelser 2017


Gäller från 2017-01-01

De ekonomiska bestämmelserna i pdf format hittar du här

§ 1. Medlemsavgifter

Förening som ansöker om inträde i Svenska Volleybollförbundet faktureras en avgift om 200 kronor för det kalenderår, under vilket inträde beviljas.

Avgiften efter det första året är:

2000 kronor

Föreningar med licensierade spelare

200 kronor

Föreningar utan licensierade spelare

Förening som önskar betala den lägre avgiften ska senast 1 december, året före det som avses, skriftligt till Svenska Volleybollförbundet ansöka om lägre avgift för kommande kalenderår.

Medlemsavgifterna faktureras av Svenska Volleybollförbundet under januari månad.

§ 2. Ersättning för telefonsamtal och porto

Ersättning för telefon och porto utbetalas till av förbundet valda och utsedda uppdragstagare enligt specifikation.

§ 3. Traktamenten

Traktamente för förrättning utgår enligt med de belopp som rekommenderas av Arbetsgivaralliansen.

För endagsförrättning utgår inget traktamente.

Flerdygnsförrättning (förrättning med övernattning)

Följande ersättning utgår:

Avresedag

Resan påbörjas

- 11.59

220 kr

Avresedag

Resan påbörjas

12.00 -

110 kr

Mellandag

 

 

220 kr

Hemresedag

Resan avslutas

- 19.00

110 kr

Hemresedag

Resan avslutas

19.01 -

220 kr

Måltidsavdrag

När Svenska Volleybollförbundet eller annan som har föranlett förrättningen, eller på annat sätt berörts av den, kostnadsfritt tillhandahållit frukost, lunch och middag eller någon av dessa måltider, minskas traktamentet enligt följande:

 

Heldag

Halvdag

Frukost, lunch och middag

198 kr

99 kr

Lunch och middag

154 kr

77 kr

Lunch eller middag

77 kr

39 kr

Frukost

44 kr

22 kr

Om en hotellräkning eller liknande innefattar kostnader för både logi och frukost och frukostpriset inte framgår av räkningen eller på annat sätt, ska räkningens belopp minskas med ett frukostavdrag för varje natt. Det återstående beloppet ska anses utgöra logikostnad.

Logikostnad

Logikostnad vid flerdygnsförrättning ersätts med faktiskt utlagt belopp enligt kvitterad räkning. Billigast möjliga logi ska utnyttjas.

Om beloppet inte kan styrkas eller om uppdragstagaren inte haft någon logikostnad utgår nattraktamente med 100 kronor för varje övernattning.

Nattraktamente utgår inte vid övernattning i sov- eller liggvagn på tåg eller i hytt på fartyg. Ersättning för logi utgår inte vid flerdygnsförrättning under vilken Svenska Volleybollförbundet erbjuder logi och betalar kostnaderna för denna.

§ 4. Resekostnadsersättning

Huvudregeln blir att ersättningarna enligt avtalet beräknas efter de faktiska reseförhållandena.

I princip är valet av färdmedel fritt. Men å andra sidan utgår ingen annan resekostnads­ersättning om uppdragsgivaren erbjuder ersättning för fri biljett, t ex för tågresa.

Tåg

Kostnaden för en plats i 2:a klass inklusive eventuell kostnad för sittplats, tågplats, sovplats i trebäddskupé eller liggplats. Uppdragstagare som av Svenska Volleybollförbundet tilldelats järnvägens lågpris- eller rabattkort i 2:a klass tåg får ersättning för faktiska kostnader. Om biljett i 1:a klass är billigast så ersätts även denna.

Egen bil

a) Ersättning med 1,85 kr/km när uppdragstagaren har bilmedgivande eller när egen bil är det för uppdragsgivaren lämpligaste färdmedlet. Resa som ersätts på detta sätt ska planläggas så att samåkning sker när det är möjligt. Parkeringsavgifter, trängselskatter och motsvarande ersätts inte.

b) För domares resor vid dömning i Elit- och förbundsserierna eller vid rankinggrundande beachvolley tävlingar samt uppdrag för senior- och ungdomslandskamper ska reseersättningen vara 3,00 kr/km. Parkeringsavgifter, trängselskatter och motsvarande ersätts inte.

d) För varje medresande som berörs av förrättningen höjs ersättningarna enligt a och b med 5 öre/km.

Passagerarnas namn och funktion ska anges i reseräkningen. Extra ersättning kan utgå efter begäran om bagage medförs för förrättningen.

Flyg

När flygresor planeras ska hänsyn tas till möjlighet att använda avgångar där lågpris gäller.

Taxi

Taxikostnaderna ersätts:

a) När resan görs på en färdsträcka som inte trafikeras av färdmedel i reguljär trafik.

b) När taxi används istället för spårvagn, tunnelbana eller buss i lokaltrafik och resan, om den ej hade gjorts med taxi, skulle ha börjat eller slutat mellan kl. 22.00 och 06.00.

c) I annat fall än som avses i a eller b om uppdragsgivaren godkänner resa med taxi.

d) Om taxikostnaden inte ersätts enligt a, b eller c får uppdragstagaren ersättning med belopp som motsvarar den resekostnad som han skulle haft om han istället hade använt färdmedel i reguljär trafik.

§ 5. Reseräkning

Räkning avseende resekostnadsersättning avseende uppdrag med Svenska Volleybollförbundet som uppdragsgivare ska inlämnas till Svenska Volleybollförbundets kansli och vara undertecknad av uppdragstagaren.

Reseräkning ska innehålla de uppgifter som behövs för att bestämma vilka förmåner som ska utgå enligt dessa ekonomiska bestämmelser. Enbart de blanketter som finns på Svenska Volleybollförbundets hemsida ska användas

Tillsammans med reseräkningen ska i förekommande fall ges in följande verifikationer i original, nämligen

a) Färdbiljetter för resa med färdmedel i reguljär trafik och kvitton för resa med taxi.

b) Sitt-, tåg-, sov- eller liggplatsbiljetter för resa med tåg och hyttplats eller vilfåtöljer vid resa med fartyg.

c) Kvitton på logiutgifter.

Ovanstående punkter kan styrkas av ansvarig tjänsteman om originalbiljett saknas eller liknande person när hemfärd från förrättning kräver originalhandlingar.

Ersättning ska, om möjligt, betalas ut senast under kalendermånaden efter den då reseräkningen har getts in.

Uppdragstagaren kan, efter framställning, få förskott för förrättning. Om redovisning av förskottet i form av t ex reseräkning inte getts in inom 2 månader efter förrättningen ska uppdragstagaren betala tillbaka hela förskottet inom en månad efter begäran. Om uppdragstagaren inte betalar tillbaka förskottsbelopp i tid får beloppet kvittas mot hans eventuella fordran på ersättning för annan förrättning.

Räkning avseende arvoden, traktamenten, kostnader och utlägg som är äldre än tre månader ersätts inte.

§ 6. Ersättning till av Svenska Volleybollförbundets godkänd instruktör och kursledare

Tränarkurser

 

Tränarutbildare

Grundkurser samt steg 1 och 2 beachvolley

400 kr/timme (inklusive eventuell moms)

Tema och fördjupningskurser

450 kr/timme (inklusive eventuell moms)

Domarkurser

 

Förbundsdomare

Elitdomare

Domarinstruktörer

 

 

 

 

Distriktsdomarkurs

160 kr/timme

200 kr/timme

250 kr/timme

Förbundsdomarkurs*

 

250 kr/timme

300 kr/timme

Elitdomarkurs

 

 

300 kr/timme

Fortbildningskurser

160 kr/timme

200 kr/timme

300 kr/timme

* I Beachvolley finns inte förbundsdomarkurser.

Om inte annat överenskommits före kursstart utbetalas arvode endast för de timmar som kursen omfattar enligt den av Svenska Volleybollförbundet fastställda kursplanen.

Arvoden inkluderar eventuell moms samt förberedelse- och efterarbete vilka således är inräknade i ovanstående belopp.

När två instruktörer deltar under en och samma lektion utbetalas endast ett arvode enligt ovan. Vid praktikdelen kan efter överenskommelse fler arvoden utbetalas.

För instruktörsuppdrag där Svenska Volleybollförbundet är arbetsgivare sker utbetalning den 25:e i respektive månad.

Reseersättning och traktamenten

Instruktör/föreläsare ska under kursen tillhandahållas fri kost och logi. Reseersättning utgår enligt Svenska Volleybollförbundets ekonomiska bestämmelser.

§ 7. Domartillsättning

Ersättning för domartillsättning utbetalas enligt avtal.

§ 8. Funktionärsarvoden

Arvoden för av Svenska Volleybollförbundet tillsatta domare

Beachvolley

 

 

 

 

Förstedomare

Andredomare

Linjedomare

Landskamp

600 kr/match

600 kr/match

100 kr/match

Swedish Beach Tour

1000 kr/dag

1000 kr/dag

 

Beachvolley-SM, senior

1000 kr/dag

1000 kr/dag

 

Beachvolley-SM, övriga

150 kr/match

100 kr/match

 

Challenger

125 kr/match

125 kr/match

 

Open

100 kr/match

100 kr/match

 

 

Volleyboll

 

 

 

 

Förstedomare

Andredomare

Linjedomare

Landskamp i Sverige

900 kr/match

900 kr/match

200 kr/match

J/U-landskamp i Sverige*

500 kr/match

500 kr/match

 

Elitserien, grundserie

825 kr/match

825 kr/match

 

Elitserien, slutspel

900 kr/match

900 kr/match

 

Kval till Elitserien

700 kr/match

700 kr/match

 

Division 1

500 kr/match

500 kr/match

 

Division 2

400 kr/match

400 kr/match

 

Division 3

400 kr/match

400 kr/match

 

Matcher i bäst av 3 set

100 kr/match

100 kr/match

 

NCC

825 kr/match

825 kr/match

 

* För J/U landskamper i Sverige utgår arvode per match men med ett tak om 700 kronor/dag.

För domaruppdrag samt tids- och reseersättning där Svenska Volleybollförbundet är arbetsgivare sker utbetalning den 25:e i respektive månad.

För dubbelmatcher där den ena matchen är en elitseriematch räknas det som ett uppdrag i Elitserien och således ska inte domare ta ut annan ersättning än för domararvode för match i lägre division.   

Resetillägg

Resetillägg ska vid endagsförrättning betalas till de domare som från bostaden har en resväg tur och retur till matcharenan som överstiger två timmar. Vid flera matcher i samma hall/anläggning tillgodoräknas väntan mellan matcherna som överstiger 90 minuter, räknat från matchslut och till nästa matchstart. Om matcherna har olika “hemmalag” ska resetillägget och reseersättning fördelas lika mellan respektive match. För dubbelmatcher där den ena matchen är en elitseriematch räknas det som ett uppdrag i Elitserien och således ska inte domare ta ut annan ersättning än för domararvode för match i lägre division. För resa till och från match som understiger två timmar utgår inget resetillägg. När resan och eventuell väntetid (enligt ovan) överstiger två timmar utgår resetillägget från och med första timmen. Resetillägget är 60 kr/timme, minimum 180 kronor och max 600 kronor.

Sen utbetalning av domarersättning

Domare som inte fått sin ersättning inom 10 bankdagar i de fall förening är arbetsgivare har rätt att efter skriftlig påminnelse erhålla sin domarersättning plus 200 kr i påminnelseavgift. Domare som efter 30 dagar inte erhållit ersättning och/eller påminnelseavgift kan anmäla förening till Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning som då kan fakturera föreningen på domarens samtliga ersättningskrav plus en avgift på 1 000 kr.

Internationella uppdrag

Funktionärsarvoden vid landskamper utomlands utgår inte. Till domare på uppdrag utomlands tillsammans med ett svenskt senior – och ungdomslandslag kan ett utlandstraktamente på upp till 300 kr per dag, inklusive resdagar, utgå.

Vid resa med svenskt landslag står Svenska Volleybollförbundet för eventuella visumkostnader för domare. Vid övriga uppdrag utomlands står arrangören eller domaren för eventuella visumkostnader. Kostnader för anslutande resor ersätts av Svenska Volleybollförbundet med billigaste färdsätt, dock med ett tak på 600 kr per uppdrag. Parkeringsavgifter ersätts inte.

Teknisk delegat
För Teknisk delegat utgår ett arvode på minst 500 kr per tävlingsdag samt traktamente logi och resa enligt ovan.

Överdomare

För överdomare utgår ett arvode på minst 500 kr per tävlingstillfälle.

§ 9. Garantilån

När en förening för första gången betalar full medlemsavgift ska ett garantilån på 5 000 kr deponeras hos Svenska Volleybollförbundet.

Faktureras årligen med minst 1 000 kr av garantilånet i januari för de föreningar som inte har fullt belopp deponerat.

Garantilånet återbetalas efter att föreningen beviljats utträde ur Svenska Volleybollförbundet och eventuella skulder reglerats. Skriftlig begäran av föreningen ska skickas in till Svenska Volleybollförbundet om återbetalning där det ska framgå vilket konto som garantilånet ska återbetalas till.

§ 10. Avgifter för seriespel/rankinggrundande tävling

Avgifterna faktureras föreningarna.

Beachvolley

Open

65 kr lag, minst 600 kr per klass

Challenger

85 kr lag, minst 600 kr per klass

Ungdomstävlingar

250 kr/tävling

Veterantävlingar

65 kr lag, minst 600 kr per klass

Mixed

65 kr lag, minst 600 kr per klass

Tremanna

Ingen avgift

Fyrmanna

Ingen avgift

Förening som ansöker om sanktion för tävlingar ska vara skuldfria för att sanktion ska kunna beviljas.

Avanmälan från internationell tävling, 1700 kronor, vilken faktureras spelarnas förening. Görs avanmälan för sent och administrativ avgift tas ut av FIVB/CEV vidarefaktureras den spelarnas förening.

Vid felaktig eller för sen inrapportering av matchresultat/slutresultat vid rankinggrundande tävling utgår dubbel sanktionsavgift, vilket faktureras.

Om rapporteringen av resultat och slutresultat inte kommer in korrekt innan rankingperiod ändras utgår fyrdubbel sanktionsavgift, vilket faktureras.

För sanktionerade tävlingar som ställts in och där detta inte meddelats i tid utgår 700 kronor i avgift, vilket faktureras.

Spelare som har rätt att få anmälningsavgiften tillbaka men inte erhållit den inom 10 dagar har rätt att efter påminnelse erhålla 50 kr som påminnelseavgift av arrangörsföreningen.

Förening vars spelare felaktigt spelar på två nivåer i rankinggrundande tävling under samma tävlingsvecka faktureras en avgift om 500 kr. 

Volleyboll

 

Elitserien

35 000 kr/lag

Division 1

13 800 kr/lag

Division 2

9 400 kr/lag

Division 3

5 400 kr/lag

WO avgift *2

Enligt särskild uträkning

Flytt av match till annan dag än ursprungsdagen *1

240 kr/tillfälle

Flytt av match under samma dag som ursprungsdagen *1

70 kr/tillfälle

Matchresultat som inte inrapporterats omgående

225 kr/tillfälle

Spel under annat namn i Elitserien

11 000 kr/namn och registreringstillfälle

Spel under annat namn i övriga serier

1 400 kr/namn och säsong

Spel under annat namn än B, C etc för reservlag

525 kr/namn och säsong

Vid extra licenskontroll

525 kr/tillfälle

Hantering av transfers inom VIS-systemet

1000 kr/person

 

 

Serieavgiften faktureras under maj eller juni månad

Förening ska vara skuldfri för att spela seriespel.

Föreningarna i Elitserien ska ha reglerat förfallna fakturor till Svenska Volleybollförbundet för att internationella spelare ska erhålla spelklarhet.

  • Före grundserien – en vecka före seriestarten
  • Före att transferfönstret stängs den 31 januari: – 25 januari
  • Före slutspelet – en vecka innan sista omgången av grundserien.

Föreningar har inte rätt att delta i Elitseriekval om föreningen inte är skuldfri den 1 mars aktuell säsong.

*1 Efter 15 september betraktas varje inlämnad matchtid som “Flytt av match” se ovan

*2 WO avgifterna beräknas utifrån formel som utgår ifrån nivå i seriespelet samt reseavståndet. 3000 kr +120 kr / mil i elitserien, 2000 kr + 60 kr / mil i övriga serier

§ 11. Licensavgift

Licenssåret är 1 januari – 31 december.

Kostnaden är 145 kronor för beachvolley och 145 kronor för volleyboll. Löses licensen i en och samma förening är kostnaden 145 kronor för både beachvolley och volleyboll. Kostnaden för internationell beachvolleylicens är 550 kronor per person och år.

Licensen gäller från det datum licensen är registrerad t o m 31 december samma år.

Avgifterna för licenser faktureras respektive förening löpande under året.

Från och med 1 september är licensen kostnadsfri för personer som aldrig tidigare varit licensierad.

§ 12. Övergångsavgift

Vid spelares övergång till annan förening är avgiften 325 kr/övergång oavsett skäl. Avgifterna faktureras de nya föreningarna löpande under året. Ingen avgift utgår vid övergång enligt samarbetsavtal.

§ 13. Samarbetsavtal

Att teckna ett samarbetsavtal kostar 3 400 kr. I avtalet ska det framgå vilken av föreningarna som ska faktureras.

§ 14. Utbildningsbidrag

Beachvolley

-

Volleyboll

Utbildningsbidraget delas upp på tre år. 4000 kr för säsong ett och för år två medan det år tre utgår 2000 kr. Utbildningsbidraget administreras av Svenska Volleybollförbundet och handläggs under innevarande säsong i mars månad. Debet- och kreditfakturor skickas ut beroende på om föreningen erhåller eller betalar utbildningsbidrag.

§15. Lån av spelare

Beachvolley

-

Volleyboll

Avgiften är 1050 kronor per spelare.

Avgiften faktureras den förening som lånar spelaren.

§16. Utbetalning av prispengar

Beachvolley

Om arrangerande förening inte betalar ut prispengar i tid ackumuleras en påminnelseavgift om 300 kr, till prispengarna, per påbörjad 30-dagarsperiod efter gällande sista datum för betalning.

Efter två påminnelseperioder kan laget anmäla fallet till Svenska Volleybollförbundets Tävlingsledning som då kan besluta om sanktioner mot arrangören om 1000 – 10000 kr.

Volleyboll

-

§ 17. Protestavgift

Vid insändande av protest ska samtidigt en avgift om 2800 kronor/protest betalas in till Svenska Volleybollförbundet.

§ 18. Sanktionsavgift turneringar/ej rankingrundande tävling

Arrangerande förening faktureras dubbel sanktionsavgift för turnering som genomförs utan sanktion.

Förening som deltar med lag i tävling utan sanktion debiteras med 240 kronor per deltagande beachvolleylag och 700 kronor per deltagande volleybollag.

Förening som ansöker om sanktion för tävlingar ska vara skuldfria för att sanktion ska kunna beviljas.

Beachvolley

Sanktionsavgift för tävlingar som inte är rankinggrundande:

Enskild turnering/tävling per klass som genomförs vid ett tillfälle

 

240 kr

Regelbunden turneringsverksamhet per klass som pågår under en längre tidsperiod

 

700 kr

Avgiften faktureras.

Volleyboll

Sanktionsavgift utgår för de turneringar som medlemsförening arrangerar. Avgiften faktureras.

Seniortävlingar

540 kr / tävlingsklass

Ungdomstävlingar

540 kr / kön

Kidsvolleytävlingar

0 kr

Sverigeserien

100 kr / deltagande lag / turnering

PopVolley

500 kr / lag

§ 19. Ej sanktionerad officiell tävling

För officiella tävlingar som genomförs utan sanktion utgår en administrationsavgift på 1500 kr per tävling.

Avgiften faktureras

§ 20. Obekväm arbetstid

Svenska Volleybollförbundet tillämpar;

Avgift för tjänster utanför kontorstid, Elitserien                                600 kr
Avgift för tjänster utanför kontorstid, övriga tävlingar                      300 kr

§ 21. Fakturering

Svenska Volleybollförbundet tillämpar;

20 dagars kredittid
Påminnelseavgift
Räntefakturering

§ 22. Tolkning

Alla frågor rörande tolkning av de ekonomiska bestämmelser avgörs av Svenska Volleybollförbundets styrelse eller av det organ till vilket styrelsen har delegerat frågan.

§ 23. Ändringar

Förbundsstyrelsen äger rätten att besluta om förändringar i dessa bestämmelser och att andra instansers beslut kan leda till förändringar av dessa bestämmelser

 

Uppdaterad: 11 MAJ 2017 13:22 Skribent: Kristina Gelin-Hellgren
Epost: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje


 VI STÖDER

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info